KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verinin tanımı yapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun’a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında işbu metinle tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır. HEEVİ TEKNOLOJİ VE YAZILIM A.Ş. işbu bilgilendirme metninde ‘HEEVİ’ olarak anılacaktır.

a)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b)Amaç

HEEVİ, kişisel tanımlama bilgilerini (İsim, soyisim, telefon numarası, kullanıcının şirket ünvanı, kullanıcının şirket adresi, kullanıcının şirket vergi dairesi, kullanıcının vergi numarası, e-posta adresi kullanılan, kullanılan aygıttan edinilen konum verilerini, rehber verilerini, ticari ve kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verileri, sorulacak sorulara yanıtlarını ve tercihlerini hizmetin gereği ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla edinmektedir.

c)Verilerin Kullanımı

- Uygulama kapsamında sunulan hizmet, ürün ve avantajların gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanmanıza ilişkin olarak HEEVİ‘nin tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,

- HEEVİ ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde iş ortağı/Müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

- HEEVİ tarafından sunulan hizmetlerin ve sağlanan avantajların uygulamayı indirenlerin beğeni, tercih, cevap/yanıt, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek uygulamayı indirenlere özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerin önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla satış ya da hizmet ve satış sonrası ya da hizmet sonrası operasyonların belirlenmesi, promosyon ve ödüllerin sınıflandırılması, gerekli tüm finansal ve finansal olmayan raporlamaların ve stratejilerin belirlenmesi;

- HEEVİ tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonlarının yürütülmesi,

- HEEVİ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda, HEEVİ tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, bütçelendirme, sözleşme), HEEVİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Heevi şirketi içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

- Uygulama ve websiteleri kapsamında alınan yeni hizmet, ürün ve avantaj tanıtımı, istatistik çalışmaları ile bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması,

- Hizmetlerin önerilmesi, davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, raporlama, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Resmi makamlardan veya kullanıcılardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir,

d) İşlenen Kişisel Verilerin 3. Kişilere Paylaşımı ve Aktarımı

Toplanan kişisel veriler belirtilen amaçlarla HEEVİ’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, anlaşmalı ödeme kuruluşlarına, yasal mevzuatın gerektirdiği kişi ve kurumlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, Yurtdışı ve Yurtiçi şirket ve iştiraklere, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

e)Kişisel Verilerin Toplanma Usul ve Yöntemleri

Kişisel veriler HEEVİ Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; HEEVİ tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

f)Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar sayılmıştır. Şöyle ki veri sahibi;

-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Ancak Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılan haklar ileri sürülemez:

-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

-Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

g)Kişisel Veri Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Kişisel veri sahipleri, Anayasa’nın 20. maddesi uyarınca kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olma ile yukarıda belirtilen haklar arasında sayılan “bilgi talep etme” hakkı doğrultusunda yapmış oldukları bilgi talepleri HEEVİ tarafından Kanun’a uygun olarak karşılanmaktadır. HEEVİ, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini HEEVİ’ye iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HEEVİ, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini HEEVİ’ye bildirmesi halinde kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

- Başvurunun ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla - Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4/C İç Kapı No Z08 34906 Pendik/İstanbul adresine iletilmesi,

-Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [email protected] e-posta adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

-Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4/C İç Kapı No Z08 34906 Pendik/İstanbul posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. HEEVİ başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; HEEVİ‘nin yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, HEEVİ tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, HEEVİ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

HEEVİ TEKNOLOJİ VE YAZILIM A.Ş.