KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4/C İç

Kapı No Z08 34906 Pendik İstanbul adresinde mukim HEEVI TEKNOLOJİ ve YAZILIM ANONİM

ŞİRKETİ (‘’HEEVİ’’) ile bu online platformu kullanan (‘’İŞVEREN’’ veya ‘’YÜKLENİCİ’’) arasında

www.heevi.com.tr web adreslerini ve HEEVİ mobil uygulamalarını kullanmak için işbu

Sözleşme’de yer alan şartlar ve kurallara göre imzalanmıştır.

MADDE 2. TANIMLAR

“Online Platform”: HEEVİ’nin mülkiyet hakkına sahip olduğu www.heevi.com.tr isimli alan

adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HEEVI”in hizmetlerini sunduğu

internet sitesi ve HEEVİ tarafından üretilmiş, geliştirilmiş ve yürütülmekte olan IOS ve

ANDROID ve diğer tüm tabanlı mobil cihazlarda kullanılan mobil uygulamaları ifade eder.

Yüklenici: Online platforma erişim sağlayan, üyelik koşullarını tam ya da kısmi olarak

tamamlamış, işbu online platformda ilan edilen ya da duyurulan ya da herhangi bir duyuru ve

ilan olmaksızın herhangi bir işi kısmi ya da tümüyle tamamlamak amacıyla sahip olduğu her

türlü ekipmanı ve bilgiyi online platform üzerinden başkalarına kiralayanı ifade eder.

İŞVEREN: Online platforma erişim sağlayan, üyelik koşullarını tam ya da kısmi olarak

tamamlamış, işbu online platformda ilan edilen ya da duyurulan veyahut herhangi bir duyuru

ve ilan olmaksızın bir işini kısmi ya da tümüyle tamamlatmak amacıyla diğer kullanıcıların

(Yükleniciler) sahip oldukları her türlü ekipmanı ve bilgiyi online platform üzerinden bir bedel

karşılığı belirli bir süre zarfında kullananı ifade eder.

“KULLANICI/LAR”: Online Platform’a erişen İŞVEREN ve/veya YÜKLENİCİ’leri ifade eder.

‘’Ekipman’’: Online Platform’da kiralanmak üzere yayınlanan ve/veya ilan edilen her türlü

motorlu motorsuz, lastikli lastiksiz iş makinalarını ve araçları, bu iş makinalarını ve araçları

kullanmaya ehil sürücü, operatör veya formeni ve her türlü ekipmanları ifade eder.

İşbu Sözleşmede HEEVİ ve YÜKLENİCİ veya İŞVEREN tek başlarına “TARAF”, birlikte

“TARAFLAR” olarak anılabileceklerdir.

MADDE 3: KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, HEEVİ’nin Online Platform üzerinden ve/veya aracılığıyla,

YÜKLENİCİ’nin mülkiyetinde bulunan Ekipman’ın herhangi bir amaçla kullanılmak üzere

İŞVEREN tarafından kiralanmasına ilişkin HEEVİ’nin hizmet tedarikine aracılık etmesidir.

MADDE 4: BEYANLAR

4.1. HEEVİ aşağıdaki hususları beyan etmektedir;

a. HEEVİ’nin amacı, Online Platform aracılığıyla, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ

firmalarını bir araya getirerek dijital aracılık hizmeti gerçekleştirmektir.

b. Online Platform dahilinde, kullanıcı ve şirket bilgilerinin, markasının,

logosunun ve marka kimlik bilgilerinin, kullanıcının online platform aracılığı ile

belirlenecek iş, ekipman ve kullanıcı konumlarının ve yazışma kanallarında

paylaştığı mesajlarının yayınlanması konusunda mutabakata varılmış olan

İŞVEREN ve YÜKLENİCİ ile, işbu Sözleşmede tanımlanan hak ve yükümlülüklere

uygun olarak edimlerini ifa edecek ve haklarını kullanacaktır.

c. HEEVİ, Online Platform’un ve web adreslerinin tüm fikri mülkiyet haklarının

tek sahibidir.

4.2. YÜKLENİCİ aşağıdaki hususları beyan etmektedir;

YÜKLENİCİ, Online Platform’da ve web adreslerinde tedarikçi sıfatıyla yer alabilmesi

için tüm gereklilikleri sağlayarak, Online Platform üzerinden kiralanacak olan

Ekipman’ı ulusal kanun ve yönetmeliklerin ve ayrıca tüm yerel yönetim otoritelerinin

ve onlara bağlı olan müdürlüklerin zorunlu kabul ettiği tüm yükümlülükleri ve esasları,

sigortalama ve belgelendirme yeterliliklerini yerine getirecek şekilde İŞVEREN için

kiralanmaya uygun halde sunmaya ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm yükümlülüklere

ve hükümlere kayıtsız şartsız riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ, işbu Sözleşmeyi Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan doğan tüm

sorumluluklarının farkında olarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. İŞVEREN aşağıdaki hususları beyan etmektedir;

İŞVEREN, Online Platform’da ve web adreslerinde kiralayan sıfatıyla yer alabilmesi için

ulusal kanun ve yönetmeliklerin ve ayrıca tüm yerel yönetim otoritelerinin ve onlara bağlı

olan müdürlüklerin şart koştukları tüm gereklilikleri, tüm yükümlülükleri ve esasları,

sigortalama ve belgelendirme (ve ruhsatlandırma) yeterliliklerini sağlayarak, Online Platform

üzerinden Ekipman’ı kiralayacak, kiralama ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirecek

olup, işbu Sözleşme’de yer alan tüm yükümlülüklere ve hükümlere kayıtsız şartsız riayet

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞVEREN, işbu Sözleşmeyi Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan doğan tüm

sorumluluklarının farkında olarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR birlikte şunları beyan etmektedirler;

TARAFLAR, işbu Sözleşmede yer alan şart ve koşulları tam bir mutabakatla kabul

ettiklerini ve sözleşmeden doğan edimlerini eksiksiz şekilde zamanında ifa

edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1. Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. TARAFLAR, Sözleşmenin yürürlüğe

girmesi için Sözleşmeye imza konulması haricinde başkaca bir şartın mevcut olmadığını kabul

ve beyan ederler.

5.2. Sözleşme, imza tarihinden itibaren KULLANICI’nın Online Platform’u ve web

adreslerini kullanmaya devam ettiği sürece geçerlidir.

MADDE 6: KOMİSYON BEDELİ VE BEDELİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

6.1. HEEVİ, KULLANICILAR’a hizmet sağlamasına karşılık; sözleşme süresi boyunca tüm

aracılık faaliyetleri ile alakalı sunduğu tüm hizmet ve teknik özellikler için daha önceden bilgi

vermek koşulu ile komisyon veya işlem bedeli alma hakkını saklı tutar.

6.2. HEEVİ, hizmet sağlamasına karşılık KULLANICILAR’a sağladığı ödeme sistemleri

hizmeti kapsamında İŞVEREN ya da YÜKLENİCİ taraflarının biri ya da tümünden ödeme

hizmetinin (kredi kartı ya da platform içi bakiye ile yapılan ödemeler) daha önceden belirtilen

oranı tutarında komisyon ya da işlem bedeli alma hakkını saklı tutar.

6.3. Madde 6.1. ve 6.2. hükmü uyarınca İŞVEREN veya YÜKLENİCİ tarafından HEEVİ’ye

yapılacak komisyon ya da işlem bedeli ödemeleri Online Platform’a kayıtlı kredi kartlarından

ya da online platformun sunmuş olduğu ödeme seçeneklerinden tahsil edilecektir.

MADDE 7: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. HEEVİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.1. HEEVİ’nin sahibi olarak işletmekte olduğu Online Platform, işverenleri ve yüklenicileri

hizmet alıp / vermek amacıyla bir araya getirmektedir. HEEVİ, Online Platform’da yer alan

Ekipman’ın satıcısı, kiralayıcısı, tedarikçisi ve kullananı konumunda olmayıp, ilgili kanunlar

uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını

sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

7.1.2. HEEVİ, İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasındaki hizmet ya da ürün alım-satım, kiralama,

kullandırma ilişkisine ve sözleşmesine taraf olmamakla birlikte; YÜKLENİCİ’nin hizmetin

teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe, İŞVEREN’in ise bedelin ödenmesine karşılık,

hizmetin hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı hiçbir hukuki,

cezai veya malî sorumluluğu bulunmamaktadır. İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasındaki alım-satım,

kiralama, kullandırma ilişkisi ve bunlardan doğabilecek uyuşmazlıklar münhasıran kendilerini

bağlar. İŞVEREN ve YÜKLENİCİ herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yürürlükteki bağlayıcı

kanunlar ve mevzuatlar kapsamında birbirlerine karşı sorumlu olduğunu kabul ve beyan

eder.

7.1.3. HEEVİ, Online Platform’da KULLANICILAR tarafından yayınlanmış ürün, görsel, yazılı

veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka

uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir

yükümlülüğü bulunmamaktadır. KULLANICILAR tarafından yayınlanmış olan ürünlerin 

içerikleri sebebiyle HEEVİ, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ birbirlerinin ve/veya üçüncü kişilerin

haklarını ihlal ederse, yanıltma ya da kandırma girişiminde bulunursa ihlal eden ve diğer kötü

niyetli eylemlerde bulunan KULLANICI tek başına sorumludur. Bu durumda HEEVİ’nin

YÜKLENİCİ veya İŞVEREN’e veya üçüncü kişilere tazminat veya sair nam altında bir ödeme

yapmak zorunda kalması halinde HEEVİ’nin ihlal eden KULLANICI’ya rücu hakkı saklıdır.

7.1.4. İşbu Sözleşmenin konusu ve kapsamı dikkate alındığında HEEVİ, İŞVEREN’lerin

ihtiyaçlarının karşılanmasında ve YÜKLENİCİ’lerin Ekipmanının kiralanmasında aracılık görevi

üstlendiğinden birden çok İŞVEREN ve/veya YÜKLENİCİ ile işbu Sözleşmeyi imzalayabilir. İşbu

Sözleşme’yi imzalayan KULLANICILAR’ın Online Platform’da yer alacak olan diğer tüm

KULLANICILAR’ın HEEVİ ile bu ya da buna benzer ya da farkı bir sözleşme ile aynı faaliyeti

yürütme hakkına muvafakatleri vardır.

7.1.5. KULLANICILARIN, HEEVI Online Platform’unun sunmuş olduğu kiralama hizmeti

dışındaki hizmet ve servislerin (ödeme hizmetleri, mesajlaşma, ekipman satışı gibi..) biri ya da

birden fazlasını kullanmaları durumunda, kullanmış oldukları hizmetler KULLANICILARIN

EKİPMAN kiralama ilişkilerine HEEVİ’nin aracılık ettiği anlamına gelmez. Bu kapsamda

kullanıcılardan doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda HEEVI’nin hiçbir sorumluluğu

bulunmamaktadır.

7.2. YÜKLENİCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.2.1. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinden kiralamak istediği Ekipman’ın aşağıda belirtilen

tüm detaylarını Online Platform’da İŞVEREN’in anlayacağı şekilde beyan eder.

Türü

Markası

Niteliği

Modeli

Ataşmanı (varsa)

Fotoğrafı

Ve Online platform üzerinden sorulacak diğer tüm bilgileri

7.2.2. YÜKLENİCİ, kiralamak istediği Ekipman’ı ilgili kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kabul

ettiği ve ilgili çalışma koşullarını yerine getirmeyi sağlayacak bütün yazılım, donanım ve

belgelere sahip olacak şekilde gerekli teçhizatla İŞVEREN’e Online Platform aracılığı ile kiraya

sunacağını kabul ve beyan eder.

7.2.3. YÜKLENİCİ, kiralanacak ekipmanların trafikte, özel veya kamusal alanlarda kullanımı

için gerekli olan tüm izin ve ruhsatları alacağını, gerekiyorsa sigortasını ve kaskosunu

yaptıracağını kabul ve beyan eder. YÜKLENİCİ kiraladığı ekipmanı süren ya da kullanan şoför,

operatör, formen, kullanıcı gibi her ne ad ve namda olursa olsun kişilerin kanunların zorunlu

kıldığı bu Ekipman’ı kullanması için gerekli ehliyeti aldığını, ayrıca bu kişilerin kanunun

zorunlu kıldığı gerekli SGK ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) işlemlerini yaptıracağını, iş güvenliği

için gerekli teçhizatı, eğitimi ve sağlık kontrollerini ve tedavilerini eksiksiz tamamlayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.4. YÜKLENİCİ, Online Platform’da sergilenen ve kiralanan tüm Ekipman’ın kalitesinden,

mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden

ve süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

7.2.5. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve İŞVEREN ve diğer

taraflar ile olan yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Online Platform’da belirtilen tüm

koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul

ettiğini beyan eder. YÜKLENİCİ’nin Online Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere

ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

7.2.6. YÜKLENİCİ, en iyi şekilde hizmet sağlamak ve HEEVİ ile İŞVEREN’in her ne suretle olursa

olsun zarar görmesini önlemek adına uygun gördüğü her türlü güvenlik usul ve esaslarını

uygulayacaktır.

7.2.7. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinden anlaşma sağladığı İŞVEREN’e, hizmetlerinin

eksiksiz, kesintisiz ve en iyi kalitede sürdürebilmesini sağlamak adına basiretli bir tacir gibi

belirtilen niteliklerde EKİPMANLARI sağlamakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİ’nin işbu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde HEEVİ’nin, YÜKLENİCİ’nin

akde aykırı fiilinden ötürü Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmek yetkisi bulunmaktadır.

7.2.8. Online Platform aracılığı ile İŞVEREN’lere hizmet sağlanması sırasında, YÜKLENİCİ’nin

personelinin veya bizzat YÜKLENİCİ’nin fiillerinden doğabilecek zararlardan YÜKLENİCİ tek

başına sorumludur. YÜKLENCİ bu anlamda HEEVİ’nin yalnızca aracı kurum olduğunu kabul ve

beyan etmekte ve kendisinin İŞVEREN’lere sağlayacağı hizmetler nedeniyle verebileceği tüm

zararlardan HEEVİ’yi muaf tutmaktadır.

Şu kadar ki; zararın adli yargı kararı neticesinde HEEVİ tarafından tazmin edilmesi durumunda

HEEVİ tüm zararının YÜKLENİCİ’den tazmin edilmesi talebi ile YÜKLENİCİ’ye rücu etmek

hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ gayri kabili rücu kabul etmektedir.

7.2.9. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamındaki tüm edimlerini kendi çalışanları vasıtası ile ifa

edecek olup, çalışanlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun hareket

etmesini sağlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, çalışanlarının akde aykırılık teşkil eden

fiillerinden bizzat sorumludur. Bununla beraber YÜKLENİCİ, Sözleşmenin ifasında görevli

işçilerine karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran kendisi sorumludur. Zira HEEVİ

işbu sözleşme tahtında aracı kurum sıfatını haiz olup, YÜKLENİCİ’nin kullanıcılara sağlayacağı

hizmetin veya çalışanlarıyla olan hukuki sorunlarına taraf değildir.

7.2.10. YÜKLENİCİ, Heevi Online platformları aracılığıyla yaptığı tahsilat işlemlerinde

İŞVEREN’e, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili maddeleri uyarıca Fatura Düzenlemek ve İşveren

talep ettiğinde bunu sunmak yükümlülüklerinde basiretli bir tacir gibi belirtilen niteliklerde

faturayı sağlamakla yükümlüdür. İlgili faturaların ve belgelerin sunulmaması eksik ya da

yanıltıcı bir biçimde düzenlenmiş olması durumunda HEEVİ sorumlu değildir ve hukuki

sorunlarına taraf değildir.

7.3. İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.3.1. İŞVEREN, Online Platform üzerinden hizmete sunulan Ekipman’ı ihtiyacı karşılığında

kiralayabilir. İŞVEREN, Ekipman’ı kiralamaya ehil, Ekipman’ı kiralamak ve kullanmak için

gerekli bilgi, belge, izin ve ruhsatlara sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3.2. İŞVEREN, Online Platform üzerinden kiralanan Ekipman’ın kiralama bedellerini nakit,

her tülü kıymetli evrak veya kredi kartı ve başkaca ödeme şekilleri ile ödemeyi kabul ve

beyan eder. İŞVEREN, Heevi Online platformları aracılığıyla yaptığı ödeme işlemlerinde

YÜKLENİCİ’den, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili maddeleri uyarıca Fatura talep etmek

yükümlülüklerinde basiretli bir tacir gibi belirtilen niteliklerde faturayı temin etmekle

yükümlüdür. İlgili faturaların ve belgelerin sunulmaması eksik ya da yanıltıcı bir biçimde

düzenlenmiş olması durumunda HEEVİ sorumlu değildir ve hukuki sorunlarına taraf değildir.

7.3.3. İŞVEREN, almış olduğu hizmet karşılığında kiralamış olduğu Ekipman’ı kendi

ekipmanıymış gibi basiretli bir tacire yakışır şekilde gerekli özeni göstererek kullanmayı kabul

ve beyan eder. Kiralanan Ekipman’ın arıza yapması, makinanın bir parçasının kırılması,

bozulması v.b. gibi durumların ortaya çıkması hâlinde kira süresi boyunca bu Ekipman’ın

kullanılamaması, masraflarının ödenmesi gibi durumlar İŞVEREN ile YÜKLENİCİ aralarında

çözülecek olup, HEEVİ’nin bu durumlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi,

tarafların oluşabilecek zararlarından HEEVİ sorumlu tutulmayacaktır.

7.3.4. İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ı kiralama süresi sonunda YÜKLENİCİ’ye teslim

etmeyi kabul ve beyan eder.

7.3.5. İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ın kullanılması için Ekipman’ın kullanılacağı alanda

gerekli her türlü güvenlik önlemlerini alacağını kabul ve beyan eder.

7.3.6. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle Ekipman’ı ve donanımlarının

kullanılacağı çalışma sahalarında çalışma esnasında 3. Şahıslara ve çevreye verilecek maddi

hasarlar ve manevi zararlar, yaralanmalı ve ölümlü kazaların tüm sorumluluğu, Ekipman’a

veya operatörüne gelebilecek zararları Ekipman’ı ve donanımlarını kiralayan İŞVEREN’E aittir.

7.3.7 Ekipman’ın kullanılacağı sahada sağlanması gereken iş güvenliği kurallarının sağlanması

ve uygulanmasından İŞVEREN sorumludur. Uygulanması gereken iş güvenliği önlemlerinin

alınmamasından kaynaklı meydana gelecek hukuki ve cezai sorumluluktan HEEVİ sorumlu

değildir.

7.3.8. Tüm yerel ve ulusal yetkili mercii ve kurumlardan gerekli çalışma izinlerinin

alınmamasından, yapılacak işin mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi

gereken resmi ve özel kurum yada şahısların bilgilendirilmemesinden ve gerekli iş güvenliği

önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olabilecek bir kaza sonucu oluşabilecek her türlü

hukuki yaptırım ve tazminatların sorumlusu ve yüklenicisi kiralayan İŞVEREN olacaktır.

7.3.9 İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ı başka firmalara kiraya vermeyecektir. Kiraya

verildiği takdirde YÜKLENİCİ’nin ücret isteme hakkı doğacaktır.

7.3.10. İŞVEREN tarafından kiralanmış olan Ekipman’ın İŞVEREN’in sorumluluğundayken 3.

Kişiler tarafından zarar verilmesi ve çalınması halinde HEEVİ’nin hiçbir sorumluluğu

bulunmadığı gibi, YÜKLENİCİ’nin uğramış olduğu zararlardan dolayı HEEVİ tarafından tazmin

edilmesi durumunda HEEVİ tüm zararının İŞVEREN’den tazmin edilmesi talebi ile İŞVEREN’e

rücu etmek hakkına sahiptir.

7.3.11. İŞVEREN, Sözleşme kapsamındaki tüm edimlerini kendi başına ve kendi çalışanları

vasıtası ile ifa edecek olup, çalışanlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere

uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. İŞVEREN, çalışanlarının akde aykırılık teşkil

eden fiillerinden bizzat sorumludur. Bununla beraber İŞVEREN, Sözleşmenin ifasında görevli

işçilerine karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran kendisi sorumludur.

7.3.12. İŞVEREN tarafından kiralanan ekipmanı kullanan YÜKLENİCİ’nin görevlendirdiği

sürücü, şoför, operator, formenin hata ve kusurlanan kaynaklı 3. Şahıslara ve çevreye

verilecek maddi hasarlar ve manevi zararlar, yaralanmalı ve ölümlü kazalardan HEEVI

sorumlu değildir. YÜKLENİCİ ve İŞVEREN müteselsilen sorumludurlar.

7.3.13. İŞVEREN, Online Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve YÜKLENİCİ ve diğer

taraflar ile olan yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Online Platform’da belirtilen tüm

koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul

ettiğini beyan eder. İŞVEREN’in Online Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin

hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

MADDE 8: DEVİR YASAĞI

8.1. KULLANICILAR, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini HEEVİ’nin

yazılı onayı olmaksızın, hiçbir kişiye devir veya temlik etmeyeceğini kabul ve beyan

etmektedirler. HEEVİ’nin yazılı onayı olmadan yapılacak devir halinde işbu sözleşme HEEVİ

tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak ve süresinin sona ermesini beklemeksizin

sonuçlarını anında doğuracak şekilde derhal fesih edilebilir.

8.2. KULLANICILAR, HEEVİ’nin Sözleşmeden doğan her türlü alacak hakkını kısmen veya

tamamen, Borçlar Kanunu’nun 183. Maddesi hükmü uyarınca dilediği gerçek ve tüzel kişilere

devir ve temlik etmek hakkı bulunduğunu kabul eder.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. KULLANICILAR, Online Platform’u kullandığı sürece Sözleşme devam edeceklerdir.

Kullanıcılar tek taraflı olarak HEEVİ ile sözleşmelerini kesme haklarını saklı tutarlar.

9.2. HEEVİ, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’nin işbu Sözleşme’de belirtilen herhangi bir

yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal fesih etmek hak ve yetkisine

sahiptir. HEEVİ, Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde

İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’nin hesabını geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her

zaman sahip olacaktır.

9.3. Sözleşmesinin bütününde belirtilen fesih hallerinin yanında, İŞVEREN veya

YÜKLENİCİ’den birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, aciz durumuna

düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, tasfiyeye girmesi, hakkında fesih davası açılması

veya aleyhine iflas takibinde bulunulması, kayyum atanması, iflasın ertelenmesi kararı

verilmesi, halinde, HEEVİ Sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı olarak ve süresinin sona

ermesini beklemeksizin sonuçlarını anında doğuracak şekilde derhal, göndereceği yazılı bir

bildirimle ya da online platformda kayıtlı iletişim kanallarının herhangi biri vasıtasıyla fesih

edebilir.

9.4. İŞVEREN veya YÜKLENİCİ işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi

sebebiyle HEEVİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı,

masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini HEEVİ’nin herhangi bir makama başvurmasına

gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 10: GİZLİLİK

10.1. TARAFLAR’ın her biri işbu Sözleşme’ye ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı

olmaksızın, tüm bilgilerin gizli olduğunu ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı ve bu bilgilerin

içeriğini diğer tarafın önceden iznini almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını veya başka

bir biçimde ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder; ancak burada belirtilen gizlilik

yükümlülüğü aşağıdaki bilgilere uygulanmayacaktır;

(a) ifşa edildiği sırasında kamu tarafından zaten bilinen veya daha sonra, tarafların

herhangi bir ihlali olmaksızın, kamunun erişimine açılan bilgiler;

(b) gizlilik yükümlülüğü olmaksızın TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından üçüncü

kişilerden elde edilen bilgiler;veya

(c) TARAFLAR’dan herhangi birinin ilgili mevzuat ya da bir kamu otoritesinin emri

nedeniyle ifşa etmekle yükümlü olduğu bilgiler. (Böyle bir durumda taraflar, diğer

tarafı derhal bilgilendirecek ve yalnızca gerekli ölçüde bilgi paylaşımında

bulunacaklardır)

10.2. TARAFLAR’ın işbu madde altındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden

itibaren süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu maddeden doğan

yükümlülüklerini ihlal eden TARAF, ifşa eden TARAF’ın ihlal nedeniyle uğrayacağı her türlü

zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Bilgileri ifşa edilen TARAF’ın Sözleşme’yi derhal

fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkısaklıdır.

10.3.HEEVİ, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’ye ilişkin bilgileri kullanmak sureti ile kendisi

tarafından oluşturulan verileri, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’ye ait gizli bilgileri

açıklamaksızın raporlayabilir, kullanabilir ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz

paylaşabilir. ŞİRKET’in bu ve buna benzer diğer eylemleri işbu madde hükümlerine

aykırılık teşkil etmez.

MADDE 11: MÜCBİR SEBEP HALLERİ

11.1. TARAFLAR’ın kontrolü dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve

Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine engel nitelikteki 

doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, salgın gibi mücbir sebep halleri

nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf bu

durumu derhal karşı tarafa bildirecektir. Sözleşme, mücbir sebep halinin meydana geldiği

tarihten itibaren askıya alınacak, mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar askıda

kalacaktır. Sözleşme, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihte yeniden yürürlüğe

girecektir. Askıda kalan süre, Sözleşme sonuna eklenecektir. Ancak, mücbir sebep halinin

aralıksız 3 (üç) aydan fazla devam etmesi halinde, Taraflar’dan herhangi biri diğer Taraf’a

göndereceği yazılı bir bildirimle ya da online platformda kayıtlı iletişim kanallarının herhangi

biri vasıtasıyla işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 12: DEĞİŞİKLİKLER

12.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamının veya bir kısmında geçersiz veya

uygulanamaz olması halinde, bu geçersiz veya uygulanamaz hükmün geri kalan bölümü de

dahil olmak üzere, Sözleşme’nin diğer hükümleri tam olarak geçerli olmaya ve yürürlükte

kalmaya devam edecektir. Ancak Sözleşme’nin amacının ve devamlılığının sağlanması için,

uygulanması mümkün olmayan hüküm, gerekli olduğu ölçüde uygulanabilir hükümlerle

değiştirilecektir.

MADDE 13: UYGULANACAK HUKUK VE TEBLİGAT

13.1. TARAFLAR SÖZLEŞME’nin uygulanmasından, icrasında ve işbu Sözleşme

sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu

Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt

ederler.

13.2. TARAFLAR’ın tebligat adresi işbu Sözleşme’de belirtilen adresleri olup, bu adreslere

yapılan tebligatlar usulüne uygun yapılmış sayılacaktır. TARAFLAR, tebligat adreslerinin ve

KULLANICI iletişim bilgilerinin değişmesi halinde, derhal karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Aksi takdirde, yukarıda yer alan adreslerine yapılacak tebligat ya da online platformda kayıtlı

iletişim kanallarının herhangi biri vasıtasıyla yapılacak bildirim geçerli bir tebligatın hüküm ve

sonuçlarını doğurur

MADDE 14: İMZA

İşbu (8) sayfa, (14) maddeden oluşan Sözleşme (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve

TARAFLAR’ın yetkili temsilcilerince okunarak elektronik ortamda imzalanmıştır.

 HEEVİ İSVEREN / YÜKLENİCİ