KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/4/C İç Kapı No Z08 34906 Pendik İstanbul adresinde mukim HEEVI TEKNOLOJİ ve YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (‘’HEEVİ’’) ile bu online platformu kullanan (‘’İŞVEREN’’ veya ‘’YÜKLENİCİ’’) arasında www.heevi.com.tr web adreslerini ve HEEVİ mobil uygulamalarını kullanmak için işbu Sözleşme’de yer alan şartlar ve kurallara göre imzalanmıştır.

MADDE 2. TANIMLAR

“Online Platform”: HEEVİ’nin mülkiyet hakkına sahip olduğu www.heevi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HEEVI”in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve HEEVİ tarafından üretilmiş, geliştirilmiş ve yürütülmekte olan IOS ve ANDROID ve diğer tüm tabanlı mobil cihazlarda kullanılan mobil uygulamaları ifade eder.

Yüklenici: Online platforma erişim sağlayan, üyelik koşullarını tam ya da kısmi olarak tamamlamış, işbu online platformda ilan edilen ya da duyurulan ya da herhangi bir duyuru ve ilan olmaksızın herhangi bir işi kısmi ya da tümüyle tamamlamak amacıyla sahip olduğu her türlü ekipmanı ve bilgiyi online platform üzerinden başkalarına kiralayanı ifade eder.

İŞVEREN: Online platforma erişim sağlayan, üyelik koşullarını tam ya da kısmi olarak tamamlamış, işbu online platformda ilan edilen ya da duyurulan veyahut herhangi bir duyuru ve ilan olmaksızın bir işini kısmi ya da tümüyle tamamlatmak amacıyla diğer kullanıcıların (Yükleniciler) sahip oldukları her türlü ekipmanı ve bilgiyi online platform üzerinden bir bedel karşılığı belirli bir süre zarfında kullananı ifade eder.

“KULLANICI/LAR”: Online Platform’a erişen İŞVEREN ve/veya YÜKLENİCİ’leri ifade eder.

‘’Ekipman’’: Online Platform’da kiralanmak üzere yayınlanan ve/veya ilan edilen her türlü motorlu motorsuz, lastikli lastiksiz iş makinalarını ve araçları, bu iş makinalarını ve araçları kullanmaya ehil sürücü, operatör veya formeni ve her türlü ekipmanları ifade eder.

İşbu Sözleşmede HEEVİ ve YÜKLENİCİ veya İŞVEREN tek başlarına “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılabileceklerdir.

MA MADDE 3: KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, HEEVİ’nin Online Platform üzerinden ve/veya aracılığıyla, YÜKLENİCİ’nin mülkiyetinde bulunan Ekipman’ın herhangi bir amaçla kullanılmak üzere İŞVEREN tarafından kiralanmasına ilişkin HEEVİ’nin hizmet tedarikine aracılık etmesidir.

MADDE 4: BEYANLAR

4.1. HEEVİ aşağıdaki hususları beyan etmektedir;
a. HEEVİ’nin amacı, Online Platform aracılığıyla, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ firmalarını bir araya getirerek dijital aracılık hizmeti gerçekleştirmektir.
b. Online Platform dahilinde, kullanıcı ve şirket bilgilerinin, markasının, logosunun ve marka kimlik bilgilerinin, kullanıcının online platform aracılığı ile belirlenecek iş, ekipman ve kullanıcı konumlarının ve yazışma kanallarında paylaştığı mesajlarının yayınlanması konusunda mutabakata varılmış olan İŞVEREN ve YÜKLENİCİ ile, işbu Sözleşmede tanımlanan hak ve yükümlülüklere uygun olarak edimlerini ifa edecek ve haklarını kullanacaktır.
c. HEEVİ, Online Platform’un ve web adreslerinin tüm fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir.

4.2. YÜKLENİCİ aşağıdaki hususları beyan etmektedir;
YÜKLENİCİ, Online Platform’da ve web adreslerinde tedarikçi sıfatıyla yer alabilmesi için tüm gereklilikleri sağlayarak, Online Platform üzerinden kiralanacak olan Ekipman’ı ulusal kanun ve yönetmeliklerin ve ayrıca tüm yerel yönetim otoritelerinin ve onlara bağlı olan müdürlüklerin zorunlu kabul ettiği tüm yükümlülükleri ve esasları, sigortalama ve belgelendirme yeterliliklerini yerine getirecek şekilde İŞVEREN için kiralanmaya uygun halde sunmaya ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm yükümlülüklere ve hükümlere kayıtsız şartsız riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ, işbu Sözleşmeyi Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan doğan tüm sorumluluklarının farkında olarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. İŞVEREN aşağıdaki hususları beyan etmektedir;

İŞVEREN, Online Platform’da ve web adreslerinde kiralayan sıfatıyla yer alabilmesi için ulusal kanun ve yönetmeliklerin ve ayrıca tüm yerel yönetim otoritelerinin ve onlara bağlı olan müdürlüklerin şart koştukları tüm gereklilikleri, tüm yükümlülükleri ve esasları, sigortalama ve belgelendirme (ve ruhsatlandırma) yeterliliklerini sağlayarak, Online Platform üzerinden Ekipman’ı kiralayacak, kiralama ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirecek olup, işbu Sözleşme’de yer alan tüm yükümlülüklere ve hükümlere kayıtsız şartsız riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞVEREN, işbu Sözleşmeyi Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan doğan tüm sorumluluklarının farkında olarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR birlikte şunları beyan etmektedirler;

TARAFLAR, işbu Sözleşmede yer alan şart ve koşulları tam bir mutabakatla kabul ettiklerini ve sözleşmeden doğan edimlerini eksiksiz şekilde zamanında ifa edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1. Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. TARAFLAR, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için Sözleşmeye imza konulması haricinde başkaca bir şartın mevcut olmadığını kabul ve beyan ederler.

5.2. Sözleşme, imza tarihinden itibaren KULLANICI’nın Online Platform’u ve web adreslerini kullanmaya devam ettiği sürece geçerlidir.


MADDE 6: KOMİSYON BEDELİ VE BEDELİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

6.1. HEEVİ, KULLANICILAR’a hizmet sağlamasına karşılık; sözleşme süresi boyunca tüm aracılık faaliyetleri ile alakalı sunduğu tüm hizmet ve teknik özellikler için daha önceden bilgi vermek koşulu ile komisyon veya işlem bedeli alma hakkını saklı tutar.

6.2. HEEVİ, hizmet sağlamasına karşılık KULLANICILAR’a sağladığı ödeme sistemleri hizmeti kapsamında İŞVEREN ya da YÜKLENİCİ taraflarının biri ya da tümünden ödeme hizmetinin (kredi kartı ya da platform içi bakiye ile yapılan ödemeler) daha önceden belirtilen oranı tutarında komisyon ya da işlem bedeli alma hakkını saklı tutar.

6.3. Madde 6.1. ve 6.2. hükmü uyarınca İŞVEREN veya YÜKLENİCİ tarafından HEEVİ’ye yapılacak komisyon ya da işlem bedeli ödemeleri Online Platform’a kayıtlı kredi kartlarından ya da online platformun sunmuş olduğu ödeme seçeneklerinden tahsil edilecektir.

MADDE 7: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. HEEVİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.1. HEEVİ’nin sahibi olarak işletmekte olduğu Online Platform, işverenleri ve yüklenicileri hizmet alıp / vermek amacıyla bir araya getirmektedir. HEEVİ, Online Platform’da yer alan Ekipman’ın satıcısı, kiralayıcısı, tedarikçisi ve kullananı konumunda olmayıp, ilgili kanunlar uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

7.1.2. HEEVİ, İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasındaki hizmet ya da ürün alım-satım, kiralama, kullandırma ilişkisine ve sözleşmesine taraf olmamakla birlikte; YÜKLENİCİ’nin hizmetin teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe, İŞVEREN’in ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı hiçbir hukuki, cezai veya malî sorumluluğu bulunmamaktadır. İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasındaki alım-satım, kiralama, kullandırma ilişkisi ve bunlardan doğabilecek uyuşmazlıklar münhasıran kendilerini bağlar. İŞVEREN ve YÜKLENİCİ herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yürürlükteki bağlayıcı kanunlar ve mevzuatlar kapsamında birbirlerine karşı sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.1.3. HEEVİ, Online Platform’da KULLANICILAR tarafından yayınlanmış ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. KULLANICILAR tarafından yayınlanmış olan ürünlerin içerikleri sebebiyle HEEVİ, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ birbirlerinin ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal ederse, yanıltma ya da kandırma girişiminde bulunursa ihlal eden ve diğer kötü niyetli eylemlerde bulunan KULLANICI tek başına sorumludur. Bu durumda HEEVİ’nin YÜKLENİCİ veya İŞVEREN’e veya üçüncü kişilere tazminat veya sair nam altında bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde HEEVİ’nin ihlal eden KULLANICI’ya rücu hakkı saklıdır.

7.1.4. İşbu Sözleşmenin konusu ve kapsamı dikkate alındığında HEEVİ, İŞVEREN’lerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve YÜKLENİCİ’lerin Ekipmanının kiralanmasında aracılık görevi üstlendiğinden birden çok İŞVEREN ve/veya YÜKLENİCİ ile işbu Sözleşmeyi imzalayabilir. İşbu Sözleşme’yi imzalayan KULLANICILAR’ın Online Platform’da yer alacak olan diğer tüm KULLANICILAR’ın HEEVİ ile bu ya da buna benzer ya da farkı bir sözleşme ile aynı faaliyeti yürütme hakkına muvafakatleri vardır.

7.1.5. KULLANICILARIN, HEEVI Online Platform’unun sunmuş olduğu kiralama hizmeti dışındaki hizmet ve servislerin (ödeme hizmetleri, mesajlaşma, ekipman satışı gibi..) biri ya da birden fazlasını kullanmaları durumunda, kullanmış oldukları hizmetler KULLANICILARIN EKİPMAN kiralama ilişkilerine HEEVİ’nin aracılık ettiği anlamına gelmez. Bu kapsamda kullanıcılardan doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda HEEVI’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. YÜKLENİCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.2.1. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinden kiralamak istediği Ekipman’ın aşağıda belirtilen tüm detaylarını Online Platform’da İŞVEREN’in anlayacağı şekilde beyan eder.

Türü
Markası
Niteliği
Modeli
Ataşmanı (varsa)
Fotoğrafı
Ve Online platform üzerinden sorulacak diğer tüm bilgileri

7.2.2. YÜKLENİCİ, kiralamak istediği Ekipman’ı ilgili kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kabul ettiği ve ilgili çalışma koşullarını yerine getirmeyi sağlayacak bütün yazılım, donanım ve belgelere sahip olacak şekilde gerekli teçhizatla İŞVEREN’e Online Platform aracılığı ile kiraya sunacağını kabul ve beyan eder.

7.2.3. YÜKLENİCİ, kiralanacak ekipmanların trafikte, özel veya kamusal alanlarda kullanımı için gerekli olan tüm izin ve ruhsatları alacağını, gerekiyorsa sigortasını ve kaskosunu yaptıracağını kabul ve beyan eder. YÜKLENİCİ kiraladığı ekipmanı süren ya da kullanan şoför, operatör, formen, kullanıcı gibi her ne ad ve namda olursa olsun kişilerin kanunların zorunlu kıldığı bu Ekipman’ı kullanması için gerekli ehliyeti aldığını, ayrıca bu kişilerin kanunun zorunlu kıldığı gerekli SGK ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) işlemlerini yaptıracağını, iş güvenliği için gerekli teçhizatı, eğitimi ve sağlık kontrollerini ve tedavilerini eksiksiz tamamlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2.4. YÜKLENİCİ, Online Platform’da sergilenen ve kiralanan tüm Ekipman’ın kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

7.2.5. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve İŞVEREN ve diğer taraflar ile olan yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Online Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. YÜKLENİCİ’nin Online Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

7.2.6. YÜKLENİCİ, en iyi şekilde hizmet sağlamak ve HEEVİ ile İŞVEREN’in her ne suretle olursa olsun zarar görmesini önlemek adına uygun gördüğü her türlü güvenlik usul ve esaslarını uygulayacaktır.

7.2.7. YÜKLENİCİ, Online Platform üzerinden anlaşma sağladığı İŞVEREN’e, hizmetlerinin eksiksiz, kesintisiz ve en iyi kalitede sürdürebilmesini sağlamak adına basiretli bir tacir gibi belirtilen niteliklerde EKİPMANLARI sağlamakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİ’nin işbu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde HEEVİ’nin, YÜKLENİCİ’nin akde aykırı fiilinden ötürü Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmek yetkisi bulunmaktadır.

7.2.8. Online Platform aracılığı ile İŞVEREN’lere hizmet sağlanması sırasında, YÜKLENİCİ’nin personelinin veya bizzat YÜKLENİCİ’nin fiillerinden doğabilecek zararlardan YÜKLENİCİ tek başına sorumludur. YÜKLENCİ bu anlamda HEEVİ’nin yalnızca aracı kurum olduğunu kabul ve beyan etmekte ve kendisinin İŞVEREN’lere sağlayacağı hizmetler nedeniyle verebileceği tüm zararlardan HEEVİ’yi muaf tutmaktadır.

Şu kadar ki; zararın adli yargı kararı neticesinde HEEVİ tarafından tazmin edilmesi durumunda HEEVİ tüm zararının YÜKLENİCİ’den tazmin edilmesi talebi ile YÜKLENİCİ’ye rücu etmek hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ gayri kabili rücu kabul etmektedir.

7.2.9. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamındaki tüm edimlerini kendi çalışanları vasıtası ile ifa edecek olup, çalışanlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, çalışanlarının akde aykırılık teşkil eden fiillerinden bizzat sorumludur. Bununla beraber YÜKLENİCİ, Sözleşmenin ifasında görevli işçilerine karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran kendisi sorumludur. Zira HEEVİ işbu sözleşme tahtında aracı kurum sıfatını haiz olup, YÜKLENİCİ’nin kullanıcılara sağlayacağı hizmetin veya çalışanlarıyla olan hukuki sorunlarına taraf değildir.

7.2.10. YÜKLENİCİ, Heevi Online platformları aracılığıyla yaptığı tahsilat işlemlerinde İŞVEREN’e, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili maddeleri uyarıca Fatura Düzenlemek ve İşveren talep ettiğinde bunu sunmak yükümlülüklerinde basiretli bir tacir gibi belirtilen niteliklerde faturayı sağlamakla yükümlüdür. İlgili faturaların ve belgelerin sunulmaması eksik ya da yanıltıcı bir biçimde düzenlenmiş olması durumunda HEEVİ sorumlu değildir ve hukuki sorunlarına taraf değildir.

7.2.11. YÜKLENİCİ, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

7.2.12. YÜKLENİCİ, ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların HEEVİ’yi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

7.3. İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.3.1. İŞVEREN, Online Platform üzerinden hizmete sunulan Ekipman’ı ihtiyacı karşılığında kiralayabilir. İŞVEREN, Ekipman’ı kiralamaya ehil, Ekipman’ı kiralamak ve kullanmak için gerekli bilgi, belge, izin ve ruhsatlara sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3.2. İŞVEREN, Online Platform üzerinden kiralanan Ekipman’ın kiralama bedellerini nakit, her tülü kıymetli evrak veya kredi kartı ve başkaca ödeme şekilleri ile ödemeyi kabul ve beyan eder. İŞVEREN, Heevi Online platformları aracılığıyla yaptığı ödeme işlemlerinde YÜKLENİCİ’den, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili maddeleri uyarıca Fatura talep etmek yükümlülüklerinde basiretli bir tacir gibi belirtilen niteliklerde faturayı temin etmekle yükümlüdür. İlgili faturaların ve belgelerin sunulmaması eksik ya da yanıltıcı bir biçimde düzenlenmiş olması durumunda HEEVİ sorumlu değildir ve hukuki sorunlarına taraf değildir.

7.3.3. İŞVEREN, almış olduğu hizmet karşılığında kiralamış olduğu Ekipman’ı kendi ekipmanıymış gibi basiretli bir tacire yakışır şekilde gerekli özeni göstererek kullanmayı kabul ve beyan eder. Kiralanan Ekipman’ın arıza yapması, makinanın bir parçasının kırılması, bozulması v.b. gibi durumların ortaya çıkması hâlinde kira süresi boyunca bu Ekipman’ın kullanılamaması, masraflarının ödenmesi gibi durumlar İŞVEREN ile YÜKLENİCİ aralarında çözülecek olup, HEEVİ’nin bu durumlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi, tarafların oluşabilecek zararlarından HEEVİ sorumlu tutulmayacaktır.

7.3.4. İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ı kiralama süresi sonunda YÜKLENİCİ’ye teslim etmeyi kabul ve beyan eder.

7.3.5. İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ın kullanılması için Ekipman’ın kullanılacağı alanda gerekli her türlü güvenlik önlemlerini alacağını kabul ve beyan eder.

7.3.6. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle Ekipman’ı ve donanımlarının kullanılacağı çalışma sahalarında çalışma esnasında 3. Şahıslara ve çevreye verilecek maddi hasarlar ve manevi zararlar, yaralanmalı ve ölümlü kazaların tüm sorumluluğu, Ekipman’a veya operatörüne gelebilecek zararları Ekipman’ı ve donanımlarını kiralayan İŞVEREN’E aittir.

7.3.7 Ekipman’ın kullanılacağı sahada sağlanması gereken iş güvenliği kurallarının sağlanması ve uygulanmasından İŞVEREN sorumludur. Uygulanması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı meydana gelecek hukuki ve cezai sorumluluktan HEEVİ sorumlu değildir.

7.3.8. Tüm yerel ve ulusal yetkili mercii ve kurumlardan gerekli çalışma izinlerinin alınmamasından, yapılacak işin mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum yada şahısların bilgilendirilmemesinden ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olabilecek bir kaza sonucu oluşabilecek her türlü hukuki yaptırım ve tazminatların sorumlusu ve yüklenicisi kiralayan İŞVEREN olacaktır.

7.3.9 İŞVEREN, kiralamış olduğu Ekipman’ı başka firmalara kiraya vermeyecektir. Kiraya verildiği takdirde YÜKLENİCİ’nin ücret isteme hakkı doğacaktır.

7.3.10. İŞVEREN tarafından kiralanmış olan Ekipman’ın İŞVEREN’in sorumluluğundayken 3. Kişiler tarafından zarar verilmesi ve çalınması halinde HEEVİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi, YÜKLENİCİ’nin uğramış olduğu zararlardan dolayı HEEVİ tarafından tazmin edilmesi durumunda HEEVİ tüm zararının İŞVEREN’den tazmin edilmesi talebi ile İŞVEREN’e rücu etmek hakkına sahiptir.

7.3.11. İŞVEREN, Sözleşme kapsamındaki tüm edimlerini kendi başına ve kendi çalışanları vasıtası ile ifa edecek olup, çalışanlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. İŞVEREN, çalışanlarının akde aykırılık teşkil eden fiillerinden bizzat sorumludur. Bununla beraber İŞVEREN, Sözleşmenin ifasında görevli işçilerine karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran kendisi sorumludur.

7.3.12. İŞVEREN tarafından kiralanan ekipmanı kullanan YÜKLENİCİ’nin görevlendirdiği sürücü, şoför, operator, formenin hata ve kusurlanan kaynaklı 3. Şahıslara ve çevreye verilecek maddi hasarlar ve manevi zararlar, yaralanmalı ve ölümlü kazalardan HEEVI sorumlu değildir. YÜKLENİCİ ve İŞVEREN müteselsilen sorumludurlar.

7.3.13. İŞVEREN, Online Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve YÜKLENİCİ ve diğer taraflar ile olan yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Online Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. İŞVEREN’in Online Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

7.3.14. İŞVEREN, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve taahhüt eder. İŞVEREN, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

7.3.15. İŞVEREN, ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların HEEVİ’yi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8: DEVİR YASAĞI

8.1. KULLANICILAR, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini HEEVİ’nin yazılı onayı olmaksızın, hiçbir kişiye devir veya temlik etmeyeceğini kabul ve beyan etmektedirler. HEEVİ’nin yazılı onayı olmadan yapılacak devir halinde işbu sözleşme HEEVİ tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak ve süresinin sona ermesini beklemeksizin sonuçlarını anında doğuracak şekilde derhal fesih edilebilir.

8.2. KULLANICILAR, HEEVİ’nin Sözleşmeden doğan her türlü alacak hakkını kısmen veya tamamen, Borçlar Kanunu’nun 183. Maddesi hükmü uyarınca dilediği gerçek ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek hakkı bulunduğunu kabul eder.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. KULLANICILAR, Online Platform’u kullandığı sürece Sözleşme devam edeceklerdir. Kullanıcılar tek taraflı olarak HEEVİ ile sözleşmelerini kesme haklarını saklı tutarlar.

9.2. HEEVİ, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’nin işbu Sözleşme’de belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal fesih etmek hak ve yetkisine sahiptir. HEEVİ, Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’nin hesabını geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

9.3. Sözleşmesinin bütününde belirtilen fesih hallerinin yanında, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’den birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, aciz durumuna düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, tasfiyeye girmesi, hakkında fesih davası açılması veya aleyhine iflas takibinde bulunulması, kayyum atanması, iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, halinde, HEEVİ Sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı olarak ve süresinin sona ermesini beklemeksizin sonuçlarını anında doğuracak şekilde derhal, göndereceği yazılı bir bildirimle ya da online platformda kayıtlı iletişim kanallarının herhangi biri vasıtasıyla fesih edebilir.

9.4. İŞVEREN veya YÜKLENİCİ işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle HEEVİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini HEEVİ’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 10: GİZLİLİK

10.1. TARAFLAR’ın her biri işbu Sözleşme’ye ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm bilgilerin gizli olduğunu ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı ve bu bilgilerin içeriğini diğer tarafın önceden iznini almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını veya başka bir biçimde ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder; ancak burada belirtilen gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki bilgilere uygulanmayacaktır;

(a) ifşa edildiği sırasında kamu tarafından zaten bilinen veya daha sonra, tarafların herhangi bir ihlali olmaksızın, kamunun erişimine açılan bilgiler; (b) gizlilik yükümlülüğü olmaksızın TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler; veya (c) TARAFLAR’dan herhangi birinin ilgili mevzuat ya da bir kamu otoritesinin emri nedeniyle ifşa etmekle yükümlü olduğu bilgiler. (Böyle bir durumda taraflar, diğer tarafı derhal bilgilendirecek ve yalnızca gerekli ölçüde bilgi paylaşımında bulunacaklardır)

10.2. TARAFLAR’ın işbu madde altındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu maddeden doğan yükümlülüklerini ihlal eden TARAF, ifşa eden TARAF’ın ihlal nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Bilgileri ifşa edilen TARAF’ın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

10.3. HEEVİ, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’ye ilişkin bilgileri kullanmak sureti ile kendisi tarafından oluşturulan verileri, İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’ye ait gizli bilgileri açıklamaksızın raporlayabilir, kullanabilir ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. ŞİRKET’in bu ve buna benzer diğer eylemleri işbu madde hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

MADDE 11: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. HEEVİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen KULLANICI/LAR ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’de sayılan şekillerde işleyebilecektir. HEEVİ’nin bu bilgileri online platformun tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği KULLANICI/LAR tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda KULLANICI/LAR kendine ve yöneticilerine ait bilgilerin HEEVİ tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

11.2. KULLANICI/LAR HEEVİ’ye üye olurken Kurumsal Üyelik Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası online platform içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu HEEVİ ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması KULLANICI/LAR ile HEEVİ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler HEEVİ ve HEEVİ’nin iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve HEEVİ ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak KULLANICI/LAR Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi online platform üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) HEEVİ, HEEVİ’nin iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların HEEVİ üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

MADDE 12: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

12.1. HEEVİ, web sitesinde ve Online Platformda kendi markasını ve ticari itibarını muhafaza etmek için, KULLANICI/LARın aldıkları/almakta oldukları hizmetin kalitesini ölçmek ve değerlendirmeler yapmak amacıyla kullanıcı/müşteri memnuniyet anketi oluşturacaktır. Bu memnuniyet anketi puanlama ve yorumlama sistemini haiz olup, KULLANICILAR tarafından yapılan anket puanlaması ve yorumlar HEEVİ tarafından hizmet kalitesi değerlendirmesi hususunda birincil öneme sahip olacaktır.

12.2. Madde 12.1.’de belirtilen anket değerlendirmeleri sonunda; KULLANICILAR’ın almış ve/veya vermiş oldukları hizmetlere ilişkin olarak KULLANICILAR hakkında işbu hizmetlere ilişkin bir memnuniyetsizlik ortaya çıkması halinde; HEEVİ, KULLANICILAR ile ilgili yapılan bu olumsuz yorumların/değerlendirmelerin ve gelen şikayetlerin değerlendirmesini kendisi yapacak ve kendi markasına ve ticari itibarına zarar verdiğine kanaat getirmesi halinde, ilgili KULLANICILAR ile durumu teati ederek, işbu Sözleşme’nin süresinin sona ermesini beklemeksizin (karşılıklı yazılı mutabakat ile) sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 13: MÜCBİR SEBEP HALLERİ

13.1. TARAFLAR’ın kontrolü dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine engel nitelikteki doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, salgın gibi mücbir sebep halleri nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf bu durumu derhal karşı tarafa bildirecektir. Sözleşme, mücbir sebep halinin meydana geldiği tarihten itibaren askıya alınacak, mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar askıda kalacaktır. Sözleşme, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihte yeniden yürürlüğe girecektir. Askıda kalan süre, Sözleşme sonuna eklenecektir. Ancak, mücbir sebep halinin aralıksız 3 (üç) aydan fazla devam etmesi halinde, Taraflar’dan herhangi biri diğer Taraf’a göndereceği yazılı bir bildirimle ya da online platformda kayıtlı iletişim kanallarının herhangi biri vasıtasıyla işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 14: DEĞİŞİKLİKLER

14.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamının veya bir kısmında geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu geçersiz veya uygulanamaz hükmün geri kalan bölümü de dahil olmak üzere, Sözleşme’nin diğer hükümleri tam olarak geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak Sözleşme’nin amacının ve devamlılığının sağlanması için, uygulanması mümkün olmayan hüküm, gerekli olduğu ölçüde uygulanabilir hükümlerle değiştirilecektir.

MADDE 15: UYGULANACAK HUKUK VE TEBLİGAT

15.1. TARAFLAR SÖZLEŞME’nin uygulanmasından, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

15.2. TARAFLAR’ın tebligat adresi işbu Sözleşme’de belirtilen adresleri olup, bu adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun yapılmış sayılacaktır. TARAFLAR, tebligat adreslerinin ve KULLANICI iletişim bilgilerinin değişmesi halinde, derhal karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yer alan adreslerine yapılacak tebligat ya da online platformda kayıtlı iletişim kanallarının herhangi biri vasıtasıyla yapılacak bildirim geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur

MADDE 16: İMZA

İşbu (8) sayfa, (14) maddeden oluşan Sözleşme (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve TARAFLAR’ın yetkili temsilcilerince okunarak elektronik ortamda imzalanmıştır.HEEVİ İSVEREN / YÜKLENİCİ